Stary Młyn Noclegi i Restauracja

Stary Młyn Noclegi i Restauracja


Nocleg od 89 zł
Miejsca noclegowe: 24
Męczenników Oświęcimskich 20
44-240 Żory
Województwo: Śląskie
3243... pokaż numer telefonu

Szczegóły ofertyKa­me­ral­ny, wy­god­ny i w sa­mym cen­trum Żor - tak moż­na okre­ślić obiekt ho­te­lo­wy Sta­ry Młyn. Po­za dwu­na­sto­ma, w peł­ni wy­po­sa­żo­ny­mi po­ko­ja­mi w ho­te­lu znaj­du­je się kli­ma­tycz­na re­stau­ra­cja oraz licz­ne obiek­ty usłu­go­we. Na­sza sa­la re­stau­ra­cyj­na jest do­sko­na­łym miej­scem na or­ga­ni­za­cję nie tyl­ko wszel­kich im­prez oko­licz­no­ścio­wych, ale rów­nież spo­tkań bi­zne­so­wych, kon­fe­ren­cji, po­ka­zów oraz szko­leń. Roz­sąd­ne ce­ny oraz cen­tral­na lo­ka­li­za­cja spra­wia­ją, że Sta­ry Młyn to ide­al­ne miej­sce na noc­leg w Żo­rach.

Do dys­po­zy­cji na­szych go­ści od­da­je­my 12 kom­for­to­wych oraz przy­tul­nie urzą­dzo­nych po­koi, w tym po­ko­je jed­no, dwu oraz trzy­oso­bo­we. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość do­sta­wie­nia do­dat­ko­we­go łóż­ka. Wszyst­kie po­ko­je po­sia­da­ją ła­zien­kę z prysz­ni­cem oraz su­szar­ką do wło­sów. Niek­tó­re po­ko­je wy­po­sa­żo­ne są w kli­ma­ty­za­cję. W każ­dym po­ko­ju znaj­du­je się TV LCD 32 ca­le, a na te­re­nie ca­łe­go obiek­tu jest stre­fa Wi­-Fi. Dy­spo­nu­je­my prze­stron­nym lob­by ide­al­nym na chwi­lę od­po­czyn­ku bądź do pra­cy przy lap­to­pie.

Ist­nie­je moż­li­wość wy­po­ży­cze­nia że­laz­ka. Do­stęp­na jest rów­nież usłu­ga pral­ni­cza (za do­dat­ko­wą opła­tą), a w re­cep­cji moż­na sko­rzy­stać z kom­pu­te­ra, dru­kar­ki oraz fa­xu.

Szczegółowy cennik


Po­kój jed­no­oso­bo­wy

Ce­na ze śnia­da­niem 140 zł
Ce­na Bez Śnia­da­nia 130 zł

Po­kój dwu­oso­bo­wy

Ce­na ze śnia­da­niem 190 zł
Ce­na Bez Śnia­da­nia 160 zł

Po­kój dwu­oso­bo­wy Kom­fort

Ce­na ze śnia­da­niem 209 zł
Ce­na Bez Śnia­da­nia 195 zł

Po­kój trzy­oso­bo­wy

Ce­na ze śnia­da­niem 240 zł
Ce­na Bez Śnia­da­nia 195 zł

Informacje dodatkowe


Lokalizacja obiektu: Góry, w centrum miasta

Oferta noclegowa odwiedzana 293 razy w ciągu ostatnich 14 dni (dane aktualizowane raz dziennie) oraz 293 razy od 01.01.2013

Serwis www.noclegi-online.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ogłoszeń.Nasze kanały w sieci
My na Facebooku My na Twitterze My na Google+


Noclegi-Online.pl
© 2004-2019
W naszym serwisie zamieszczono ponad 45 000 ofert, a co za tym idzie, na pewno znajdziemy takie miejsce noclegowe, które spełni nasze wszelkie wymagania. Warto pamiętać o tym, że udostępniliśmy wyszukiwarkę noclegów, dzięki której znajdziemy takie miejsce noclegowe, które spełnia wszystkie nasze warunki - również te cenowe. Każdy obiekt, który jest dodany do naszego serwisu, jest oczywiście bardzo dobrze opisany, a także sfotografowany. Dzięki temu właśnie, będziemy mogli dowiedzieć się tego, które miejsca noclegowe powinny sprostać naszym wymaganiom. Powinniśmy również mieć na uwadze to, że przecież istnieje możliwość zapoznania się z opiniami ludzi, którzy już wcześniej wypoczywali w określonym miejscu - dzięki opiniom będziemy bardzo dobrze poinformowanymi turystami. Istnieje naturalnie możliwość zamieszczenia własnej opinii, dzięki temu nasz katalog będzie pełniejszy.
Home | Dodaj obiekt | Cennik | Schowek | Program partnerski | Ostatnio dodane | Aktualności | Regulamin | Polityka Prywatności | Cookies | Mapa strony | Kontakt